Страницата се зарежда, моля изчакайте!

Impres

Издаване разрешение за поставяне на билборд

В морето от информация,  е трудно да откриете бърз отговор на въпроса „Какво е необходимо за узаконяване и получаване на разрешение за поставяне на билборд?“.

 

Налага се дълго да търсите и четете различни закони и наредби, за да разберете какви са изискванията и процедурата за издаване на разрешително.

 

Ще се опитаме да ви улесним в тази сложна задача с настоящия кратък пътеводител.

 

Първата, и най-важна стъпка, разбира се, е да разполагате с подходящ терен. Имотът трябва задължително да е урегулиран и да отговаря на следните изисквания:

 

Размер: Съгласно чл. 19. (1) от ЗУТ поземления имот трябва да е с размер най-малко 14 м лице и 300 кв.м повърхност (в градовете).

 

Предназначение: Важно е също така, имотът да не е попада сред определените от Столична община терени за озеленяване, тъй като независимо дали е частен, съгл. чл. 62 а от ЗУТ, не може да се променя предназначението му.

 

Наред с тези основни параметри за имота, съществуват и други изисквания, подробно описани в НАРЕДБАТА ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ , които трябва да се съобразят, за да бъде разрешено поставянето на билборд – ограничителни зони, изисквания за безопасност и проходимост, отстояния, които ще разгледаме отделно.

 

Ако разполагате с такъв имот, следващата стъпка е подготовката и подаването на документи към общината. Процедурата се състои от два етапа – одобряване на скица с указан начин на поставяне, след което и издаване на самото разрешително за поставяне.

ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА С УКАЗАН НАЧИН НА ПОСТАВЯНЕ НА БИЛБОРД

Най-общо казано това е скица с пространственото разположение на билборда в имота, неговия вид, тип, размер и функция.

 

Определят се разстоянията до сгради и до границите на имота. Съобразяват се с допустимото предназначение и с устройствените показатели.

 

Изработва се върху комбинирана скица с данни за надземната и подземна инфраструктура и актуална геодезическа снимка, включваща при необходимост заснемане и експертна оценка на наличната растителност.

 

Придружава се от снимков материал.

 

Подписва от проектант с пълна проектантска правоспособност и от заявителя, а при издаването й,  се съобщава на всички заинтересованите лица в срок от 3 дни.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА С УКАЗАН НАЧИН НА ПОСТАВЯНЕ НА БИЛБОРД:

 • ЗАЯВЛЕНИЕ по образец – може да изтеглите от сайта на НАГ – София . Към заявлението  прилагате
 • Копие от документ за собственост
 • Нотариално заверено съгласие от съсобствениците (ако има такива)
 • Скица от действащия регулационен план
 • Мотивирано предложение
 • Пояснения
 • ЦЕНА: 40 лв.
 • СРОК – обикновена със срок 14 дни, бърза със срок 7 дни, експресна със срок 3 дни
 • ИЗДАВА СЕ от главния архитект на общината, когато имотът се намира в I-ва, II-pa, III-та, IV-та и V-та зона, а в VII-ма зона – от главния архитект на съответния район, на чиято територия се поставя билборда.

Схемата със зоните на територията на Столична община, може да видите ТУК:

 

Скицата с указан начин на поставяне съответства на визата за проектиране при застрояване на имот. След като я получите (одобрена и подписана от главния архитект), тя става основание за изработване на инвестиционен проект и издаване разрешително за поставяне на билборд.

 

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОСТАВЯНЕ НА БИЛБОРД

 

 • НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 

 • ЗАЯВЛЕНИЕ по образец – може да изтеглите от сайта на НАГ-София. Към заявлението прилагате:
 • Документ за собственост (или друго вещно право)
 • Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е издаден на наследодател на заявителя)
 • Нотариално заверено пълномощно
 • Съгласие на собствениците с нотариално заверени подписи (когато са повече от един)
 • Скица на имота по действащия план за регулация (кадастрален план)
 • Одобрена скица с указан начин за поставяне (съоръжението в имота)

 

 • ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ – архитектурна част, дизайнерска и инженерна част – три комплекта

 

 • СЪГЛАСУВАНЕ със специализираните контролни и съгласувателни органи – доставчици на вода, енергия и електронни съобщения, в случай че от скицата на имота се установи наличие на техническа инфраструктура;
 • РАЗРЕШИТЕЛНОТО СЕ ИЗДАВА в зависимост от това, в коя зона попада имота:
 • За I, II, III, IV и V зона – от Главен архитект на Столична община / Директор Дирекция „Териториално планиране”;
 • Зона VII включва: Останалата част от територията на Столична община – разрешителното се издава от районната администрация.
 • ЦЕНА: за рекламни елементи с типов проект – 100 лв. за брой, за рекламни елементи с индивидуален проект – 300,00 лв. за брой

 

 • СРОК – 7 работни дни от датата на подаване на заявлението.

 

За изготвянето на мотивираното предложение и на проектите е необходимо да се обърнете към сертифицирана проектантска фирма.

 

В следващата статия ще ви запознаем по подробно с обема и съдържанието на:

ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОСТАВЯНЕ И УЗАКОНЯВАНЕ НА БИЛБОРД .

 

👆 Абонирай се за нашият бюлетин  👈

актуална информация за външна реклама всеки месец!

 

 

Вашият коментар

error: Съдържанието е защитено!!

С отговорност подкрепихме стартиралата кампания на WWF за опазване на един от най-древните видове риба – есетрите…

В началото на лятото екипа ни разработи специална оферта с достъпни, гъвкави цени и условия за Българските общини с туристически обекти…

Откликнахме на молбата на учениците за популяризиране на това уникално българско училище в с. Черни Осъм, Троянско.

Избрахме да подкрепим българските творци Дичо & Теди Кацарова.

„WIND2WIN“ кампания за опазване на българската природа.

MЕЖДУНАРОДEН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ВИТОША – 2018“ организиран от р-н „Витоша“ към Столична община.

Подкрепихме като медиен партньор българския филм „Воевода“. Филмът е вдъхновен от едноименния разказ на Николай Хайтов.“

ИНЦИАТИВA на Столична Община.
Инициативата се прави за трета поредна година.

ИНЦИАТИВА на Дирекция „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ КЪМ МВР“

Национална инициатива в подкрепа на абитуриенти без родители. Благородна кауза, осигуряваща стипендии за зрелостници без родители.